PETRA NOPPARI

Seen, 2016

petra.noppari(at)gmail.com

Kiinnostukseni on ilmaisukeinon semiotiikassa; valokuvaus on tutkiva väline kielelle. Kuinka kuvat määrittävät toinen toisiaan? Valokuvan ilmaisukyvyn ja sen olemuksen pohtimisen lisäksi minua kiehtoo, millainen on puhuttelevan kuvan synty ja matka. Kuvan psyyke, ydin.

/


My interests lie in the semiotics of the medium – photography being an investigative instrument for language. How images determine one another? Besides debating the idea of photography’s abilities to convey messages, and the possible essence of those, I'm captivated by the thought of how one could be able to reach and mold oneself into a speaking image. The psyche of a photograph, the core.