EMMI LÄNSMAN

Korppi, tussi paperille, 12 x 21 cm, 2017

emmi.lansman(a)gmail.com
emmilansman.tumblr.com

Piirtäminen on intohimoni, ja opiskeluni aikana olen pyrkinyt kehittämään tyyliäni sekä teknisesti että taiteellisesti. Piirtäminen on minulle luonnollinen keino havainnoida maailmaa ja hahmottaa siinä esiintyviä rakenteita. Tärkeintä taiteen tekemisessä on säilyttää kiinnostus uuden oppimiseen ja valmius uuden tiedon omaksumiseen, pitää itsensä uteliaana ja nöyränä. Saan innoitusta taiteeseeni ihmisen ja luonnon välisestä suhteesta, urbaanin kaupunkiympäristön ja sen ulkopuolisen maailman kohtaamisesta.

Käsittelen usein eläimen asemaa yhteiskunnassa ja eläimiin liitettyjä mielikuvia, myyttisistä tarinoista eläinoikeusajatteluun. Opinnäytetyössäni tutkin ihmisen luomia eläinten välisiä hierarkioita, arvottavaa jaottelua hyödyllisiin ja haitallisiin, ystäviin ja vihollisiin. Lisäksi haluan saada katsojan pohtimaan eläimiin itse projisoimiaan ajatuksia ja tunteita. Pyrin teoksissani havainnollistavaan, tutkivaan jälkeen ja saamaan aikaan tietokannan, jonka mallimateriaalina käytän suomalaisia luonto-oppaita.

Koen, että juuri piirtäminen on aina ollut minulle se läheisin keino tehdä taidetta, ja vaikka opiskeluuni Taideakatemiassa on sisältynyt monia eri mediumeja, olen opinnäytetyössäni palannut takaisin piirtämisen pariin. Koska lähes kaikki tähänastiset työni ovat liittyneet tavalla tai toisella eläinten ja ihmisen väliseen suhteeseen, tunnen tämänkin prosessin tärkeäksi osaksi taiteellista kehitystäni.

/


Drawing is my passion and during my studies I've aimed to develop my methods and style in both technical and artistic manner. For me drawing is the natural way to observe the world and its structures. The most important thing while making art is to maintain the interest in learning new stuff and keep on absorbing knowledge. To keep yourself curious and humble at the same time. I get my enthusiasm for my art from the relationships between the man and the nature, from the impacts of the urban areas and the world beyond that.

I often examine the position of animal in society and also the concepts linked with animals, from the folklore mystics to the animal rights movements.

In my artistic thesis, I study the hierarchies the man has created between different animals, such as dividing them into the useful and the harmful, to friends and fiends. In addition, I want to make the audience to ponder their own thoughts and feelings they're projecting towards animals. In my works I aim to a visualizing, researching outcome that would create the source I made by using pictures from the Finnish nature guides.

I feel that drawing has always been the most natural way for me to make art. Even though my studies at Arts Academy have included lots of different mediums, I have returned to drawing in my artistic thesis. Because all my works have, in one way or another, studied the relationship between humans and animals, I find this process to be an important part of my artistic growth.